Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Đảng bộ huyện Văn Yên: Làm tốt công tác xây dựng Đảng

23/05/2020 07:31:00 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Xác định công tác xây Đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức có vai trò quan trọng đối với việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, lãnh đạo thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương, chính vì vậy, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Huyện ủy Văn Yên đã làm tốt công tác xây dựng Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới.

Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Văn Yên rà soát chương trình kiểm tra giám sát hàng tháng

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trọng tâm là triển khai, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền.

Đảng bộ huyện Văn Yên đã chủ động ban hành các Nghị quyết, chủ trương, kế hoạch, chương trình hành động nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đồng thời thực hiện tốt việc đề cao trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực….nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, năng lực, uy tín của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, thật sự là đạo đức, là văn minh.

Đến nay toàn Đảng bộ huyện có 50 tổ chức cơ sở đảng và 7.094 đảng viên. Trong 5 năm, từ năm 2015-2020, Đảng bộ huyện Văn Yên đã kết nạp 1. 507 đảng viên, 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%, không có cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 89,2%.

Trong công tác xây dựng Đảng,  Đảng bộ huyện Văn Yên luôn coi trọng và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên, tổ chức Đảng, đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước khi được triển khai đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và các tổ chức quần chúng trong huyện. Từ năm 2015-2020, Ban thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra, giám sát 54 cuộc đối với 90 lượt tổ chức đảng và 564 đảng viên, trong đó: Kiểm tra toàn diện 11 cuộc đối với 11 tổ chức đảng và 155 đảng viên; kiểm tra chuyên đề 32 cuộc đối với 63 lượt tổ chức đảng và 291 đảng viên; giám sát chuyên đề 10 cuộc đối với 15 tổ chức đảng và 117 đảng viên; kiểm tra đột xuất 01 cuộc đối với 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên. UBKT Huyện ủy kiểm tra, giám sát 28 cuộc đối với 28 tổ chức đảng và 26 đảng viên. Đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát đối với 656 lượt chi bộ và 4591 lượt đảng viên. UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra đối với 134 lượt chi bộ và 753 đảng viên.

Qua kiểm tra giám sát, huyện ủy Văn Yên đã tiến hành xử lý kỷ luật 03 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách. Xử lý kỷ luật 101 đảng viên với các hình thức Khai trừ, cách chức , cảnh cáo, khiển trách. Việc xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng và đảng viên luôn được thực hiện bảo đảm nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ, đã nhận được sự nhất trí và đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần ổn định tình hình ở địa phương, đơn vị.

Đồng chí Luyện Hữu Chung – Bí thư huyện ủy Văn Yên cho biết : “ Để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và các cán bộ, đảng viên chủ chốt theo chức trách nhiệm vụ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trọng tâm là thực hiện đồng bộ các nội dung Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Đổi mới lề lối, phương pháp làm việc theo hướng sâu sát, thiết thực, cụ thể, hiệu quả tạo sự chuyển biến thực sự về "chất" trong xây dựng chi bộ, đảm bảo vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; chăm lo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ chủ chốt các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong xây dựng Đảng, chính quyền.”

Chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xác định rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Văn Yên đã góp phần đắc lực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở có phong cách làn việc dân chủ, khoa học, vì lợi ích của nhân dân, đưa huyện Văn Yên trờ thành huyện phát triển toàn diện của tỉnh Yên Bái./.

70 lượt xem
CTV: Thu Nhài

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h