Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 20 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII của đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

19/04/2021 19:38:47 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sau một thời gian làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 21 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc Kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn bài phát biểu.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Kính thưa đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy!

            Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa cán bộ, chiến sỹ, cử tri và nhân dân tỉnh Yên Bái!

Sau một thời gian làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 21 - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, chúng ta được nghe bài phát biểu chỉ đạo định hướng quan trọng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; HĐND tỉnh đã thảo luận thông qua 13 nghị quyết theo thẩm quyền. Trong đó, có nhiều nghị quyết chính sách quan trọng, có tính chất cốt yếu cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025. Do đó, sau kỳ họp đề nghị UBND tỉnh khẩn trương ban hành các văn bản cụ thể hóa các nghị quyết HĐND tỉnh và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả để những quyết sách sớm đi vào cuộc sống. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức đoàn thể phối hợp tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Với nội dung trọng tâm của kỳ họp là xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, từ thực tiễn hoạt động 05 năm qua, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đánh giá: Trong điều kiện có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, thiên tai, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy; sự ủng hộ, giám sát của cử tri và nhân dân; kế thừa, phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm của các khóa trước, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng đã có nhiều đổi mới cả về tổ chức, nội dung và phương thức, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XVIII, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái, các chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quyết định nhiều vấn đề quan trọng, ban hành các Nghị quyết đảm bảo quy định pháp luật, sát với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Quan tâm đổi mới, thực hiện cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp. Công tác điều hành kỳ họp có nhiều đổi mới, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thực hiện linh hoạt, dân chủ, thẳng thắn.

Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, khó khăn và sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, hướng dẫn trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, đem lại nhiều kết quả. Hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đúng luật. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện tốt vai trò của đại biểu dân cử; là cầu nối quan trọng giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước; được cử tri và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Kính thưa các vị đại biểu!

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng là nhiệm kỳ để lại những dấu ấn sâu sắc trong hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy; phát huy vai trò; nỗ lực quyết tâm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước ở địa phương; triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh với nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực; kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá; quy mô kinh tế tăng nhanh; cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, toàn diện, trở thành điểm sáng trong khu vực; thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược, hoàn thiện thể chế và cải cách hành chính tiến bộ vượt bậc, tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước được sắp xếp tinh gọn, phục vụ tốt công tác quản lý trên các lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chất lượng được nâng lên, từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, giảm nghèo nhanh, bền vững, đời sống nhân dân từng bước nâng cao; quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững và ổn định. 

Hoạt động của Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, từng bước đổi mới hoạt động theo lộ trình cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo tinh thần cải cách tư pháp, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.  

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của các cơ quan cũng còn có những mặt hạn chế như đã nêu trong các báo cáo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Để từ đó rút ra kinh nghiệm, các biện pháp khắc phục trong quá trình hoạt động ở nhiệm kỳ tiếp theo.

Kính thưa các vị đại biểu!

Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của khóa XVIII, chuẩn bị cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn còn tiếp tục thực hiện cho đến Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa mới theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, trọng trách của người đại biểu nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ của mình cho đến hết nhiệm kỳ.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình tập trung triển khai tích cực các bước tiếp theo để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm để sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân khóa XIX để bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và một số công tác nhân sự khác theo thẩm quyền. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan cần chủ động chuẩn bị tốt về nội đung, đảm bảo cho kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân khoá XIX diễn ra thành công tốt đẹp.

Kính thưa Hội đồng nhân dân tỉnh!

Nhìn lại chặng đường 5 năm hoạt động, chúng ta có thể khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành trọng trách của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, cơ bản đã đáp ứng được lòng mong đợi và sự tin cậy của cử tri và nhân dân. Tuy nhiên, cũng còn những trăn trở về những việc chưa làm được. Nhưng với những kết quả đạt được, mỗi đại biểu có quyền tự hào đã cố gắng phấn đấu, đóng góp sức lực, trí tuệ của mình, thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; cảm ơn các cấp, các ngành cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh, đội ngũ công chức, viên chức tham mưu, phục vụ, các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương và địa phương đã luôn đồng hành cùng Hội đồng nhân dân tỉnh trong suốt nhiệm kỳ qua, hết lòng ủng hộ giúp đỡ để Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 hoàn thành tốt nhiệm vụ trước cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Kỳ họp thứ 21, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp, thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, xin gửi tới các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cán bộ, chiến sỹ, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

601 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h