Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Điểm kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Yên Bái trong tuần (từ ngày 11/3 đến ngày 17/3/2019)

18/03/2019

CTTĐT - Trong tuần công tác vừa qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII; gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019; Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện thành lập Bộ phận hành chính công cấp huyện, xã tại các huyện, thành phố Yên Bái… và triển khai các nhiệm vụ khác theo kế hoạch.

Mặt trận Tổ quốc các cấp: Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư

18/03/2019

CTTĐT - Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao và thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU, ngày 22/11/2012 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011 - 2020 và các nghị quyết, đề án của tỉnh đã ban hành về đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Yên Bái tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 25-NQ/TU của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên.