Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Ngày 22/10/2014, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 26/2014/QĐ-UBND v/v bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lệ phí cấp biển số nhà

Ngày 22/10/2014, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 26/2014/QĐ-UBND v/v bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 22/10/2014, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 26/2014/QĐ-UBND v/v bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

Ngày 22/10/2014, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 26/2014/QĐ-UBND v/v bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phí, lệ phí cấp và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam

Ngày 5 tháng 9 nǎm 2001, Bộ Tài chính ban hành quyết định số 84/2001/QĐ-BTC quy định Biểu mức thu phí, lệ phí cấp và quản lýtên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam.

Đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và kết cấu xây dựng

CTTĐT- Ngày 31/8/2012, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 29/2012/QĐ-UBND trong đó quy định cụ thể về bồi thường về nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và tài sản khác gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái; bộ đơn giá bồi thường về nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc.