Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa

Ngày 22/10/2014, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 26/2014/QĐ-UBND v/v bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phí thư viện

Ngày 22/10/2014, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 26/2014/QĐ-UBND v/v bãi bỏ, ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập

CTTĐT- Ngày 08/11/2011 Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định về việc quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2011 – 2012 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Phí dự thi, dự tuyển

CTTĐT- Ngày 5/9/2007, UBND tỉnh Yên Bái ban hành quyết định số 1324/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành mới một số loại phí và lệ phí. Trong đó mức thu phí dự thi, dự tuyển được quy định cụ thể như sau: