Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Năm 2020: Yên Bái tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế

14/12/2019 07:48:37 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Ảnh minh họa

Nghị quyết nêu rõ mục tiêu tổng quát của năm đó là: Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, trọng tâm là cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của các doanh nghiệp đang đầu tư trên địa bàn; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển các thành phần kinh tế; ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, trọng tâm; cơ bản hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm; đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng văn hóa và con người Yên Bái “Thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng và phát huy hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chú trọng chất lượng, hiệu quả văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân gắn với thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững.

Tỉnh Yên Bái đề ra 32/32 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 như thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.300 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh) đạt 13.000 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 20.500 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 16.000 tỷ đồng; thành lập mới trên 275 doanh nghiệp, trên 60 HTX và trên 1.000 tổ hợp tác; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,0%, riêng 2 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải giảm trên 6,5%; số lao động được tạo việc làm mới 18.000 lao động; tỷ lệ che phủ rừng 63%...

Năm 2020 với phương châm hành động của tỉnh là “Tiếp tục tăng tốc, kỳ cương, sáng tạo, hiệu quả”', tỉnh đã đề ra các nhóm giải pháp chủ yếu như sau: Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường công tác quản lý về tài nguyên môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; triển khai tốt các hoạt động đối ngoại, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác nội chính, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

597 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h