Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Trạm Tấu phấn đấu 52% số hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2020

14/02/2020 07:18:34 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, ban ngành, đoàn thể, tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong xây dựng đời sống văn hóa cở sở, huyện Trạm Tấu đã ban hành kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020.

Bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc được gìn giữ và phát huy thông qua sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Theo đó, trong năm 2020 huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mơi. Tăng cường phối hợp triển khai thực hiện tốt kế hoạch phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016-2020. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó huyện cũng chỉ đạo nâng cao chất lượng các phong trào như phong trào xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị văn hóa; gắn kết với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức tốt “Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11”. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phong trào ở cơ sở…

Tập trung tuyên truyền giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định trong việc cưới, việc tang gắn với Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phấn đấu trong năm 2020, 52% số hộ gia đình của huyện đạt chuẩn gia đình văn hóa; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt chuẩn văn hóa đạt 43,8%, tương đương với 25/57 thôn, tổ dân phố; 75% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

66 lượt xem
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h