Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn truyền đạt chuyên đề “Một số vấn đề về công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Yên Bái hiện nay”

14/05/2019 16:50:53 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT- Chiều 14/5, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề “Một số vấn đề về công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Yên Bái hiện nay” tại lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia Đề án số 11 của Tỉnh ủy.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn truyền đạt chuyên đề “Một số vấn đề về công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Yên Bái hiện nay”

Tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giới thiệu khái quát chung về công tác chính trị, tư tưởng vị trí, vai trò, nội dung, nguyên tắc và 6 nhiệm vụ cơ bản của công tác tư tưởng; khái quát chung một số thành tựu của Đảng bộ tỉnh trong những năm gần đây và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ tỉnh.

Đối với tỉnh Yên Bái, qua nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người 3 năm đạt 6,38%; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực; 07 nhóm nhiệm vụ chủ yếu trong phát triển kinh tế của Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đã được cụ thể hóa để tập trung lãnh đạo, đạt kết quả tích cực.

Năm 2018, kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng khá và đúng hướng. Lần đầu tiên kể từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 33/33 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu lại nền kinh tế đạt kết quả tích cực, bước đầu tạo động lực cho phát triển kinh tế của tỉnh nhanh và bền vững. Đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm, tạo diện mạo mới từ đô thị đến nông thôn. Môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực; triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển các thành phần kinh tế.

Quan tâm chăm lo đồng bộ, hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, nâng cao dân trí và đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Huy động mạnh mẽ nguồn lực và sự vào cuộc của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Triển khai thực hiện bài bản, quyết liệt, công khai, dân chủ, minh bạch, nhân văn Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế với sự thống nhất và đồng thuận cao.

Quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị. Ban hành và tổ chức thực hiện Đề án số 11 về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; mở nhiều lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết; khai thác, sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế; phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc”, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã xác định trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác xây dựng Đảng tập trung 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó, công tác chính trị tư tưởng được đặt lên hàng đầu: tăng cường lãnh đạo và nâng cao nhận thức về vai trò của công tác chính trị, tư tưởng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII, trong những năm qua, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã thường xuyên chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị, tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả bước đầu quan trọng.

Trong những năm qua, công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên đi vào nền nếp, hiệu quả hơn; đóng góp tích cực cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng trên địa bàn tỉnh.

Công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng các hoạt động văn hóa văn nghệ được đẩy mạnh, có nhiều đóng góp vào việc tôn vinh giá trị tinh thần dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, tình yêu quê hương, bước đầu kết hợp tốt giữa văn hóa với giới thiệu sản phẩm, thu hút đầu tư, phát triển du lịch.

Trong Quý I/2019, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân phương châm hành động của năm 2019 “đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả” và Chủ đề trong năm: Đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp. Thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tạo khí thế mới, tinh thần mới, luồng sinh khí mới trong cả hệ thống chính trị, đảng viên và nhân dân các dân tộc để thực hiện thành công nhiệm vụ 2019.

Tuyên truyền hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền xây dựng, nhân rộng, tuyên dương, tôn vinh kịp thời các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo Bác. Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển đảo, phân giới cắm mốc tiếp tục được quan tâm; thông tin tuyên truyền khắc phục hậu quả thiên tai rất kịp thời, đạt hiệu ứng xã hội tốt.

Cùng với đó, chú trọng sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa - con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” gắn với việc đẩy mạnh giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Yên Bái “tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn truyền đạt chuyên đề “Một số vấn đề về công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Yên Bái hiện nay”

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn nêu rõ một số mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới đó là: Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò của công tác chính trị tư tưởng.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt về rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng ở từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tăng cường nắm tình hình, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự tin tưởng, phấn khởi, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới toàn diện, triệt để và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền: Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm, các hoạt động tuyên truyền trong năm 2019 tạo khí thế, động lực mới trong Đảng, trong xã hội. Đặc biệt tiếp tục phát huy ưu thế của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Tăng cường phối hợp và phát huy tốt hơn nữa vai trò của báo chí - xuất bản. Thực hiện nghiêm quy định quản lý và cung cấp thông tin cho báo chí theo Luật Báo chí; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 94 các cấp; đẩy mạnh định hướng thông tin trên báo chí, internet, mạng xã hội, định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tập trung vào các vấn đề lớn theo chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chủ động phòng chống nguy cơ “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị như: “phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ họa theo những nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên sai phạm làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước, nâng cao hơn nữa niềm tin và uy tín của nhân dân đối với Đảng. Quyết tâm đấu tranh có hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng.

236 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h