Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 7/10 đến 13/10/2019)

13/10/2019 21:50:19 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh, Bộ phận Phục vụ HCC cấp huyện, cấp xã; Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019; Xây dựng mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025…là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần (từ 7/10 - 13/10/2019).

* Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

UBND tỉnh vừa có văn bản số 2739 ngày 7/10/2019 yêu cầu các Sở: Thông tin và Truyền thông; Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã

UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2743/UBND-HCC về việc nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kịp thời danh mục các thủ tục hành chính (TTHC) theo đúng quy định, đảm bảo 100% các TTHC được đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã (trừ các TTHC quy định tại Khoản 5, Điều 14, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ). Không được tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC tại đơn vị đối với các TTHC đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, nếu để xảy ra vi phạm thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các địa phương phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tiến hành rà soát, đánh giá và xây dựng các giải pháp để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đăng ký hồ sơ trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, TTHC được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, đảm bảo đạt tỷ lệ theo Quyết định 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Tất cả các trường hợp quá hạn giải quyết TTHC cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải làm báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan có lỗi để quá hạn trong giải quyết TTHC phải làm thư xin lỗi theo quy định. Thực hiện nghiêm túc đánh giá, chấm điểm việc giải quyết TTHC. Tiến hành rà soát lại các hồ sơ bị từ chối, tạm dừng, bổ sung để tập trung chỉ đạo, giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân. Đối với các đơn vị, địa phương có số lượng hồ sơ quá hạn và tỷ lệ đánh giá không hài lòng nhiều phải kiểm điểm rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức.

Thường xuyên đôn đốc các đơn vị cập nhập kịp thời các văn bản pháp luật về sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các TTHC, trong thời gian chưa kịp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, phải gửi văn bản thông báo tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về nội dung các TTHC có sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, nhất là các TTHC có sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ về mức phí, lệ phí, thời gian giải quyết để Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cập nhật trên Cổng dịch vụ hành chính công và thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo đúng quy định. 

* Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019

UBND tỉnh đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã về việc chỉ đạo và thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ III năm 2019.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết tổ chức thành công Đại hội, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Đại hội về toàn bộ nội dung các hoạt động và các điều kiện cần thiết tổ chức Đại hội cấp tỉnh theo kế hoạch đã ban hành; tổ chức trưng bày, triển lãm ảnh tranh, ảnh phản ánh những thành tựu phát triển kinh tế - văn hóa -  xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Đại hội; chuẩn bị, tổ chức trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc sản truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các sản vật văn hóa, xã hội đặc trưng và trang phục đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Có phương án cụ thể, chi tiết bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho đại biểu dự Đại hội; đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

* Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết quần chúng nhân dân, thực sự phát huy vai trò chủ thể của người dân trong XDNTM

Tại Hội nghị Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân cần gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng giai đoạn. Từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, giải pháp thực hiện cho giai đoạn tiếp theo một cách bài bản, cụ thể, sát thực tiễn, nhất là đối với các xã, thôn, bản ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua "Yên Bái chung sức XDNTM, đô thị văn minh" nhằm cổ vũ, động viên và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng và nhân dân về XDNTM. Đẩy mạnh triển khai Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững gắn với XDNTM. Thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, tiếp tục huy động, lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường nông thôn, làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững, nhất là tại 2 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải, phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất một huyện thoát nghèo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp; làm tốt hơn nữa công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo, nâng cao chất lượng lao động khu vực nông thôn. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác XDNTM các cấp, nhất là ở cấp xã, thôn để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng. Thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự xã hội…

* Xây dựng mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, xây dựng mục tiêu giảm nghèo bền vững ở các cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 4215/LĐTBXH-VPQGGN ngày 01/10/2019. Báo cáo việc triển khai thực hiện gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

* Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định kèm theo danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái.

Theo đó, thủ tục hành chính mới ban hành gồm: Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp; Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.

* Cho phép quản lý và sử dụng tên địa danh “Lâm Thượng” để đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận "Vịt bầu Lâm Thượng" và xác Nhận bản đồ khoanh vùng sản phẩm vịt bầu Lâm Thượng gắn với Nhãn hiệu  chứng nhận "Vịt bầu Lâm Thượng", huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2164/QĐ-UBND về việc cho phép Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái quản lý và sử dụng tên địa danh “Lâm Thượng” để đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận "Vịt bầu Lâm Thượng" và xác nhận bản đồ khoanh vùng sản phẩm vịt bầu Lâm Thượng gắn với Nhãn hiệu chứng nhận "Vịt bầu Lâm Thượng", huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái có trách nhiệm quản lý, sử dụng và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận "Vịt bầu Lâm Thượng" cho sản phẩm vịt bầu Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái theo đúng các quy định hiện hành.

345 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h