Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Quyết định về việc bổ sung Bảng giá tinh lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái

QĐ số 2682/QĐ-UBND về việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ngày 21 tháng 10 năm 2016, UBND tỉnh ban hành QĐ số 2682/QĐ-UBND về việc Bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái (theo Phụ lục số 01)

QĐ số 1998/QĐ-UBND về việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái

NGày 6/9/2016, UBND tỉnh Yên Bái ban hành QĐ QĐ số 1998/QĐ-UBND vềviệc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quyết định về về việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2016

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh Yên Bái ban hành 1263/QĐ-UBND việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quyết định về về việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2016

Ngày 13/6/2016, UBND tỉnh Yên Bái ban hành 1148/QĐ-UBND việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2016

Ngày 28/3/2016, UBND tỉnh Yên Bái ban hành 547/QĐ-UBND việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái

CTTĐT - Ngày 29/12/2015, UBND tỉnh Yên Bái ban hành 3169/QĐ-UBND việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái

CTTĐT - Ngày 27/8/2015, UBND tỉnh Yên Bái ban hành 1606/QĐ-UBND việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ngày 27/8/2015, UBND tỉnh Yên Bái ban hành 1606/QĐ-UBND việc bổ sung, sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái.