Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

19/12/2019 15:04:11 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 19/12, Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32. Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Điểm cầu Yên Bái

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Yên Bái có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đến nay, công tác PBGDPL đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả tốt, đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển của đất nước. Cụ thể là: nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL đã được nâng lên trên tinh thần xác định rõ hơn công tác PBGDPL là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Thể chế, chính sách của công tác PBGDPL được hoàn thiện, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ với văn bản có giá trị pháp lý cao, nhất là Luật PBGDPL và các văn bản có liên quan từ các nghị định đến thông tư. Số lượng, chất lượng, nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL từng bước được cải thiện, nâng cao, đảm bảo ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao trong quản lý cũng như hoạt động chuyên môn. Nội dung PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhu cầu của xã hội, nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương, phù hợp  hơn với từng đối tượng, địa bàn. Việc huy động các nguồn lực tham gia công tác PBGDPL đã được chú trọng và ngày càng có hiệu quả thiết thực với nhiều phương thức và mô hình phong phú, linh hoạt; việc hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) đã được triển khai sâu rộng, thực chất, đạt hiệu quả, hiệu ứng tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được tăng cường. Nhờ làm tốt công tác PBGDPL, tính đến cuối năm 2018 đã có 8.805/11.147 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm tỉ lệ 79%.

Tham luận tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã tập trung làm rõnhững kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương những kết quả các bộ, ngành, địa phương đã đạt được trong công tác tuyên truyền PBGDPL, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục. Đồng chí khẳng định công tác tuyên truyền PBGDPL có ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Do đó, đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương xác định rõ công tác tuyên truyền PBGDPL là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng và ý nghĩa to lớn của công tác PBGDL, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, xây dựng, củng cố Nhà nước pháp quyền XHCN, đảm bảo quyền con người và quyền công dân. Tăng cường đổi mới toàn diện, sâu sắc sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác PBGDPL. Xây dựng, hoàn thiện chính sách, thể chế về công tác PBGDPL. Đổi mới nội dung PBGDPL, đa dạng hóa các hình thức, cách thức triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện PBGDPL; đẩy mạnh giáo dục pháp luật trong các nhà trường; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực PBGDPL. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vận động nhân dân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và gắn tuyên truyền pháp luật với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước...

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã tặng hoa và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triên khai thực hiện tốt Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

378 lượt xem
Thu Nga

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h