Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2018): Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới

01/08/2018 09:31:56 Xem cỡ chữ Google
Tự hào với truyền thống vẻ vang của ngành tuyên giáo 88 năm qua, tin tưởng rằng, bằng bản lĩnh và trí tuệ, ngành tuyên giáo của tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương.

Ngày 1/8/1930, nhân kỷ niệm Ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ 1/8” để kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội đứng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình.

Hưởng ứng tinh thần của tài liệu này, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân ta. Ngày 1/8 trở thành mốc son lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành tư tưởng - văn hóa trong các cuộc kháng chiến và trong công cuộc đổi mới, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng.

Trải qua lịch sử 88 năm xây dựng và phát triển, tuy tên gọi, cơ cấu tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đã có những thay đổi phù hợp với từng giai đoạn cách mạng nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận chính trị, tư tưởng là thống nhất và xuyên suốt. Trên chặng đường phát triển 73 năm của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh.

Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhất là Kết luận Hội nghị Trung ương 12 (khóa IX) về tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới, Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng được đẩy mạnh ở các cấp, các ngành.

Công tác giáo dục lý luận chính trị, truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc… được tăng cường bằng nhiều hình thức phù hợp. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Công tác tham mưu sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng bảo đảm tiến độ, nội dung theo yêu cầu.

Việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện có hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra về công tác xây dựng Đảng.

Công tác tuyên truyền được triển khai kịp thời, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức thể hiện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ và các lĩnh vực công tác khoa giáo, lịch sử Đảng tiếp tục được chú trọng.

Chủ động nắm bắt, dự báo và phân tích tình hình tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực xử lý thông tin, tạo cơ sở thực tiễn giúp cấp ủy, chính quyền định hướng và giải quyết kịp thời những vấn đề dư luận quan tâm. Công tác phối hợp giữa ngành tuyên giáo với các sở, ban, ngành liên quan ngày càng tích cực, chủ động, đạt hiệu quả tốt.

Những thành tựu trên đã góp phần củng cố, giữ vững trận địa tư tưởng, đóng góp tích cực vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chung của Đảng bộ tỉnh. Tuy nhiên, trong tình hình mới, nhất là nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tỉnh Yên Bái đang đứng trước những thời cơ và cả những thách thức lớn đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tiếp tục đổi mới hơn nữa về mọi mặt, đặc biệt là về phương thức, hình thức tiến hành nhằm huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn xã hội trong hoạt động chính trị, tư tưởng; trong đó, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy. 

Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, giác ngộ về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh của Đảng bằng các hình thức phù hợp. Triển khai có hiệu quả Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về "Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025”.

Phấn đấu phổ cập chương trình sơ cấp lý luận chính trị cho 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng. Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn xuất bản được cuốn lịch sử hoặc truyền thống của Đảng bộ.

Tăng cường chỉ đạo, quản lý công tác tuyên truyền - báo chí - xuất bản, văn hóa văn nghệ, cung cấp, định hướng thông tin cho báo chí và đội ngũ báo cáo viên cấp ủy các cấp. Chú trọng tìm hiểu, phát hiện những vấn đề mới, nhân tố mới, những điển hình tốt, người tốt, việc tốt để cổ vũ, biểu dương, nhân rộng; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 các cấp. 

Tập trung nắm tình hình, tăng cường đấu tranh, phản bác có hiệu quả các thông tin xấu, độc, thiếu kiểm chứng làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh. Chủ động nắm bắt, nghiên cứu tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội, nhất là những vấn đề được đề cập nhiều qua báo chí, mạng xã hội, thông tin phản ánh từ cơ sở, dự báo tình hình để tham mưu giúp cấp ủy có các chủ trương, giải pháp xử lý tình huống, định hướng dư luận xã hội kịp thời.

Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2018, tập trung thực hiện tốt một số việc sau: Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tăng cường phối hợp đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lịch sử địa phương vào chương trình học chính khóa từ bậc tiểu học đến trung học chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên và dạy nghề trên địa bàn tỉnh từ năm học 2018 - 2019; tham mưu tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018).

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trên, toàn ngành cần tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, đổi mới ngang tầm nhiệm vụ; kiện toàn, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp theo hướng nâng cao lý luận, khả năng tư duy giải quyết vấn đề tư tưởng nảy sinh, say mê với công tác, bởi phải có niềm say mê thì mới truyền được cảm hứng của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay tới đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Tự hào với truyền thống vẻ vang của ngành tuyên giáo 88 năm qua, chúng ta tin tưởng rằng, bằng bản lĩnh và trí tuệ, ngành Tuyên giáo của tỉnh sẽ tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

426 lượt xem
Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h