Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Thành lập Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố

10/08/2018 13:35:41 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông.

Về vị trí, chức năng: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự quản lý trực tiếp về tổ chức, bộ máy, biên chế của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (hoặc Phòng Kinh tế thị xã, thành phố), của cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan khác có liên quan.

 Trung tâm có chức năng thực hiện nhiệm vụ Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Khuyến nông; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ và quyền hạn: Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành Quyết định Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm đảm bảo theo quy định của nhà nước và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố có 1 Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc. Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Tổ Hành chính - Tổng hợp; Tổ Chăn nuôi - Thú y; Tổ Khuyến nông - Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

Biên chế của đơn vị là biên chế sự nghiệp, nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giao hàng năm; Việc quản lý, xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc; tuyển dụng, bố trí, sử dụng và quản lý viên chức và lao động của đơn vị phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, tính chất và đặc điểm, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của pháp luật.

Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông các huyện, thị xã, thành phố hoạt động kể từ ngày 10/8/2018.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, phương án sắp xếp nhân sự, bố trí biên chế vào các vị trí việc làm, xử lý tài chính, tài sản và các nội dung khác có liên quan đến Trung tâm thực hiện theo Đề án thành lập trên cơ sở hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 31/7/2018.

Trong thời gian thực hiện các quy trình thành lập Trung tâm, để đảm bảo cơ sở pháp lý đi vào hoạt động chính thức, không làm gián đoạn các công việc đang triển khai, các Trạm được tiếp tục sử dụng con dấu, chữ ký để thực hiện giao dịch và hoàn tất các thủ tục còn lại đối với các công việc đã giao đảm bảo hoàn thành trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

2298 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h