Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái: Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

14/01/2020 17:19:25 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Phát huy hiệu quả của tủ sách pháp luật.

Theo kế hoạch, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai các nội dung: Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, sơ kết, tổng kết, kiểm tra về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL; Phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021, Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018-2021” và các Đề án, Chương trình phối hợp về PBGDPL; phát huy vai trò của các sở, ban, ngành, địa phương trong quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, điều phối thực hiện các chương trình, đề án; Phổ biến chính sách, pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh, nhiệm vụ công tác trọng tâm của từng sở, ngành, đoàn thể, địa phương; Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ngành, địa phương....

Về hòa giải ở cơ sở, củng cố, nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, giai đoạn 2019-2022” và Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; Tổ chức hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Yên Bái năm 2020.

Đối với công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tiếp tục thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL gắn với thực hiện tiêu chí “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020; Thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL theo Quyết định số 619/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gắn với xây dựng nông thôn mới....

Bên cạnh đó tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Tăng cường phối hợp về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL; huy động sự tham gia của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, tổ chức hành nghề về pháp luật, cá nhân, tổ chức khác và sự hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho công tác này.

Tại kế hoạch này, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh theo quy định. Triển khai các hoạt động PBGDPL thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành, bảo đảm quyền thông tin pháp luật của công dân.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể; Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt kế hoạch này.

356 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h